Selecteer en plaats jouw kunst juist!

Hoe kies ik de juiste kunst en hoe plaats ik die?

 

 

Bij het kiezen van kunst, en het plaatsen ervan, komt toch één en ander kijken.  De keuze van het juiste kunstwerk is één ding, het juist plaatsen is nog iets anders.  Een zelfde kunstwerk kan voor verschillende mensen een volledig andere emotie oproepen.  Want dat is uiteindelijk het doel van goede kunst.  Naast het louter decoratieve aspect, wat zich vertaalt in de keuze van vormen en kleuren, heeft kunst als belangrijk doel ook het oproepen van bepaalde emoties.  Dat is dan weer voor iedereen anders, en dus zeer persoonlijk.  Net als het interieur van onze woning.  Zoals wij zorgvuldig onze meubelen, verf, gordijnen en accessoires hebben uitgekozen, zouden we ook te werk moeten gaan bij het kiezen van de juiste kunst.  Net als met de andere aspecten uit het interieur, willen we met de keuze van de kunstwerken ook een statement maken. Bij voorkeur gebeurt alles met het oog op het bereiken van een harmonisch geheel, waar we ons echt thuis in kunnen voelen. 

 

Eens we de juiste keuze hebben gemaakt, onder begeleiding van een professional, gaan we over tot de plaatsing van de kunst.  Dit is een zeer belangrijk moment, en ook hier gaan we soms de mist in.  Het is zeer belangrijk dat we de kunst juist plaatsen, zodat deze kunst optimaal tot zijn recht komt.  Eens we de studentenleeftijd voorbij zijn, en van ons huis toch liever iets meer maken dan enkel een ‘onderkomen’, wordt het tijd om meer uit te kijken richting originele, unieke kunst, die ons interieur mee helpen karakter geven.  Deze kunst kopen we niet om te stockeren, maar willen we op de juiste manier een mooie plaats bieden.

 

Hieronder geven we enkele tips om veel voorkomende fouten te vermijden.  Door gebruik te maken van onze dienst ‘Try Before You Buy’, kan je al heel wat fouten vermijden, en vermijdt je eveneens dat je een werk aankoopt, die in jouw interieur, niet helemaal hetzelfde effect heeft als in een galerij.

 

 

1.       Verkeerde proporties

 

 

Hou bij het plaatsen van de kunst, rekening met de beschikbare ruimte.  Hang geen te kleine kunstwerken in een te grote ruimte en omgekeerd.  Denk goed na of het beter is te kiezen voor een verticaal of panoramisch gericht kunstwerk.  Hou ook rekening met andere aanwezige elementen in het interieur, zodat de kunst zichtbaar blijft.  Komt het boven een kast, zetel,…

 

 

2.       Verkeerde omkadering

 

 

Moderne, abstracte kunstwerken vragen niet altijd om een extra omlijsting.  Zorg ervoor dat je kiest voor een kunstwerk waarbij ook de zijkanten werden afgewerkt met een doorlopende tekening, of mooi strak in één kleur.  Indien het werk toch een kader vraagt, is het belangrijk dat deze aansluit, bij zowel het werk als het interieur van de woning. Een neutrale lijst, zonder veel franjes in een neutrale kleur, kan vaak een oplossing zijn, maar beter nog kies je voor een aangepaste lijst, die het werk extra ‘in de verf’ zet.

 

 

3.       Te overladen met kunst en decoratiestukken

 

 

Dit is een veel voorkomende fout.  Wil je rust creëren in jouw interieur, hang het dan niet vol met te veel kleine werken, prints en andere stukken in honderd verschillende kleuren.  Dit kan erg druk overkomen, waardoor niet één van de kunstwerken echt tot zijn recht komen.  Investeer liever in een aantal unieke stukken, die hun waarde behouden en zelf verhogen op termijn.  Ben je een fervent verzamelaar, wissel dan liever af en toe eens van kunst, en hang niet alles tegelijkertijd op.  Je hoeft niet op elke muur kunst te hebben hangen. 

 

 

4.       Herkenbare, niet originele kunst en prints kiezen

 

 

 

Kies voor kunst die uniek is, en die aansluit bij jouw eigen voorkeur en persoonlijkheid.  Kies zorgvuldig en vermijd ‘supermarktkunst’ in jouw interieur.  Laat zien dat je bewust gekozen hebt.

 

 

 

5.       Slechte verlichting

 

 

 

Hou bij het plaatsen van de kunst in eerste instantie rekening met de natuurlijke lichtinval.  Deze lichtinval veranderd in de loop van de dag.  Plaats extra verlichting indien nodig, zodat je ook ’s avonds optimaal kan genieten van het kunstwerk.  Kies de juiste lichtintensiteit.  Te gele verlichting kan de kleurintensiteit van jouw kunstwerk beïnvloeden.  Hou ook rekening met reflectie, wanneer het kunstwerk in een kader met, al dan niet ontspiegeld, glas wordt gepresenteerd.

 

 

 

Bij twijfel, kan je uiteraard altijd opteren voor de optie ‘Try Before You Buy’ van RT Factory.  Kom naar onze tentoonstellingen, of maak een selectie van 10 tot 15 werken via onze website.  Wij komen ter plaatse met de geselecteerde kunstwerken, en helpen jou, de beste keuze te maken.

 

 

 

How do I choose the right art and how do I place it?

 


When choosing art, and placing it, there are a few things to consider. The choice of the right artwork is one thing, placing it right is something else. The same artwork can evoke a completely different emotion for different people. Because that is ultimately the goal of good art. In addition to the purely decorative aspect, which translates into the choice of shapes and colors, art has the important goal of evoking certain emotions. That is different for everyone, and therefore very personal. Just like the interior of our home. As we have carefully chosen our furniture, paint, curtains and accessories, we should also focus on choosing the right art. Just like with the other aspects of the interior, we also want to make a statement with the choice of artworks. Preferably everything is done with a view to achieving a harmonious whole, where we can really feel at home.

 


Once we have made the right choice, under the guidance of a professional, we proceed to the placement of art. This is a very important moment, and here too we sometimes get it wrong. It is very important that we place art correctly, so that this art really shines in full glory. Once we have passed the student age, and prefer to make our home a little more than just a 'place to stay', it is time to look out for original, unique art that helps us to add some character to our interior. We do not buy this art for stocking, but we want to give it a nice place in the right way.
Below we give some tips to avoid common mistakes. By using our service "Try Before You Buy", you can avoid a lot of mistakes, and you also avoid buying a painting that does not have the same effect in your interior as in a gallery.

 


1. Wrong proportions

 


When you place the art, consider the available space. Do not hang too small artworks in too large a room and vice versa. Think carefully whether it is better to opt for a vertical or panoramic oriented artwork. Also take into account other elements present in the interior, so that the art remains visible. Is it above a closet, seat, ...

 


2. Wrong framing

 


Modern, abstract artworks do not always ask for an extra frame. Make sure you choose a work of art in which the sides are finished with a continuous drawing, or nicely tight in one color. If the work still requires a framework, it is important that it is compatible with both the artwork and the interior of the home. A neutral frame, without many fringes in a neutral color, can often be a solution, but better still you choose a custom list, which add a real plus to the artwork.

 


3. To be overloaded with art and decorative pieces

 


This is a very common mistake. If you want to create peace in your interior, do not fill it with too many small artworks, prints and other pieces in a hundred different colors. This can be very busy, so that not one of the artworks really stands out anymore. Instead, invest in a number of unique pieces that retain and increase their value over time. If you are an avid collector, you may prefer to switch your art once in a while, and do hang up everything at the same time. You do not have to hang art on every wall.

 

4. Choose recognizable, non-original art and prints

             Choose art that is unique, and that suits your own preference and personality. Choose

            carefully and avoid 'supermarket art' in your interior. Show that you have chosen consciously.

 

5. Poor lighting
            

When placing your art, you must first consider the natural light.  This can change over the course of the day.  Install additional light, so you can enjoy your artwork also at night.  Make sure to choose the right light intensity.  Too yellow light can change the colors in your artwork.

 

When in doubt, you can always opt for the 'Try Before You Buy' option from RT Factory. Come to our exhibitions, or make a selection of 10 to 15 works via our website. We come to the spot with the selected artworks, and help you make the best choice.

 

 

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0